Säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa toukokuussa 2021.

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja perustamisajankohta

Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry, sen kotipaikka on Helsinki ja se on perustettu marraskuussa 1995.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Kymenlaakson Osakunnan entiset jäsenet, edistää osakuntaharrastuksen leviämistä kymenlaaksolaisten ylioppilaiden keskuudessa sekä tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Kymenlaakson Osakunnan toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen ja osakuntalaisille kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä retkiä ja juhlia,
 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
 • on yhteistyössä muiden osakuntien seniorijärjestöjen kanssa ja Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja,
 • järjestää asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia,
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Kymenlaakson Osakunnan entiset jäsenet sekä muut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet. Jäseneksi hakevan tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt. Jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi Kymenlaakson Osakunnan tai maakunnan hyväksi toimineen henkilön.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä seuraavista syistä:

 • Jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.
 • Jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
 • Jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta viiteen muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Hallitus on velvollinen suunnittelemaan ja esittämään

 • toimintasuunnitelman ja siihen perustuvan talousarvion sille tilikaudelle, jolla vuosikokous pidetään,
 • sekä lisäksi toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavan tilikauden tammi–toukokuulle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen päätöksellä järjestää etäosallistumismahdollisuus tietoliikenneyhteydellä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa siirretään yhdistyksen varat Kymenlaakson Osakunnan Stipendirahastoon. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.